1. Overmacht: alle omstandigheden die de nakoming van verplichtingen van overeenkomst verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen.
  2. Bij overmacht heeft de verhuurder het recht om: de termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verhuurder in welke vorm dan ook verplicht is om enige vorm van schadevergoeding te voldoen.