1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de verhuur van materiaal aan particuliere huurders uitsluitend op basis van betaling van een waarborgsom per bank, dan wel contant vooraf.
  2. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  3. Huurder is in verzuim indien hij niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald.
  4. Huurder heeft het recht het dossier ter incasso te stellen wanneer huurder in verzuim is met
    betalen.
  5. Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zullen worden
    verrekend met de vordering en zijn voor rekening van de huurder.