1. Indien de huurder niet, niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die uit de overeenkomst
  voortvloeien, is de verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomt met een redelijke
  termijn op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
 2. De huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd. Deze huurtermijnen zijn dan ook direct opeisbaar.
 3. Verhuurder heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een
  schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 4. De huurder moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de inhoud van de overeenkomst en deze algemene huurvoorwaarden.