1. Huurder is te allen tijden verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging etc., direct te melden aan verhuurder.
  2. De huurder zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie van punt 1 juist en volledig is en vrijwaart de gebruiker van het object voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
  3. De huurder zal geen veranderingen aanbrengen aan het huurobject, dan wel reparaties uitvoeren, mits de verhuurder hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  4. Huurobjecten buiten de Benelux brengen is verboden zonder een schriftelijke goedkeuring van verhuurder.
  5. De huurder draagt zorg voor benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen, indien vereist.
  6. De huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken waarbij de bedieningsvoorschriften gehanteerd dienen te worden.
  7. Huurder dient het gehuurde in gereinigde staat te retourneren op de vestiging van verhuurder. Indien dit niet het geval is. Is verhuurder gerechtigd de reinigingskosten door te berekenen.