1. Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject.
  2. De verhuurder heeft het recht het object te controleren.
  3. Indien het huurobject tijdens de overeenkomst door verlies of wat voor reden dan ook, niet meer tot beschikking is van huurder, dient huurder direct de verhuurder op de hoogte te stellen en is hij verplicht de kosten te vergoeden binnen twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. In geval van brand, diefstal, vandalisme dient de huurder de verhuurder direct op de hoogte te stellen, daarnaast moet de huurder binnen 24 uur aangifte doen en een kopie hiervan aan de verhuurder verstrekken.
  5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
  6. De huurder moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd, de huurder moet op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.